Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem.

Administrator ustanawia niniejszym następującą treść Regulaminu sklepu internetowego flex360.pl:

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego flex360.pl (dalej: Regulamin), będącego jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, zwroty pisane z wielkiej litery oznaczają odpowiednio:

1. Administrator – REDMUSTANG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotr Gajdecka, z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7, 45-129 Opole, KRS 0000909460, NIP: 754-334-23-00, REGON: 389217873,  e-mail: kontakt@flex360.pl, tel.: + 48 512479834.
2. Cennik – znajdujący się w Serwisie cennik Pakietów godzin świadczenia usług.
3. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca stroną Umowy flex360.
4. Pakiet godzin świadczenia usług – dostępny w Serwisie pakiet godzin świadczenia usług określony ilością godzin. Przez godzinę rozumie się 60 minut.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego flex360.pl.
6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy o domenie flex360.pl. Operatorem Serwisu jest Administrator.
8. Umowa flex360 – umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a Świadczeniobiorcą, której przedmiotem jest wybrany przez Użytkownika Pakiet godzin świadczenia usług.
9. Świadczeniobiorca – strona Umowy flex360, na rzecz której Administrator ma świadczyć usługi zgodnie z tą Umową flex360.
10. Świadczeniodawca – Administrator jako strona Umowy flex360, który ma świadczyć na rzecz Świadczeniobiorcy usługi zgodnie z tą Umową flex360.
11. Strona – odpowiednio Świadczeniobiorca lub Świadczeniodawca.
12. Strony – Świadczeniobiorca i Świadczeniodawca.
13. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
14. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
15. Użytkownik – oznacza osobę (podmiot) korzystającą (korzystający) z Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym zasady i warunki świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki Umów flex360.
2. Serwis prowadzony jest przez Administratora.
3. Korzystać z Serwisu oraz usług, które są oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, mogą pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną świadczona jest następująca usługa: formularz zamówienia („Skontaktuj się z nami”, tj. przycisk „…wyślij” w zakładce „Kontakt”).
2. Formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej umożliwia dokonanie zamówienia, według aktualnie obowiązującego w Serwisie Cennika, wybranego Pakietu godzin świadczenia usług.
3. Za pośrednictwem formularza zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na przesłanie informacji handlowej.
4. Usługodawcą w rozumieniu Ustawy jest Administrator.
5. Usługobiorcą jest każdy Użytkownik, który korzysta z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Z formularza zamówienia, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 Regulaminu, może skorzystać każdy Użytkownik spełniający warunki wskazane w rozdziale II ust. 3 tego Regulaminu, o ile jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców zawierającym z Administratorem umowę (posiadającą dla Użytkownika charakter zawodowy) w celu bezpośrednio związanym z prowadzeniem przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Skorzystanie z formularza zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania i zaakceptowania postanowień Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu. Usługa polega na złożeniu zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy flex360 według wybranego przez Użytkownika Pakietu godzin świadczenia usług. Użytkownik korzystając z formularza zamówienia podaje niezbędne dane umożliwiające Administratorowi kontakt z Użytkownikiem celem zawarcia Umowy flex360, tj. imię, nazwisko, firmę, telefon, adres e-mail.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a) połączenie stacji końcowej Użytkownika z Internetem (aktywne łącze internetowe),
b) przeglądarka internetowa,
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
d) w przypadku formularza zamówienia – posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.
2. Dokonanie zamówienia Pakietu godzin świadczenia usług nie wymaga rejestracji w Serwisie ani założenia konta Użytkownika.
3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij” – po podaniu danych i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. W przypadku nie dojścia do zawarcia Umowy flex360, umowa o świadczeniu usługi drogą elektroniczną zostanie rozwiązana w chwili zakończenia kontaktu. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie Użytkownikowi informacji handlowej – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą cofnięcia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej, zakomunikowanego Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Administratora podany w rozdziale I niniejszego Regulaminu.
4. Umowa flex360 zawierana jest w momencie przyjęcia przez Administratora zamówienia złożonego przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „….wyślij”. Złożenie przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia oznacza złożenie Administratorowi oferty zawarcia Umowy flex360 na warunkach podanych w Serwisie oraz w Regulaminie. Użytkownik jest związany swoją ofertą przez 4 dni robocze od złożenia zamówienia. Administrator informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o zawarciu Umowy flex360. Umowa flex360 zawierana jest na czas określony 12 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia (tj. od dnia wysłania przez Administratora wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym).
5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zapoznaje się z opisem usługi oraz ceną za usługę.
6. Informacja handlowa oraz inne informacje przesyłane w celach marketingowych będą przedstawiane Użytkownikowi w formie elektronicznej po wyrażeniu przez Niego zgody na przesyłanie mu takich informacji.

VI. OGÓLNE WARUNKI UMÓW FLEX360

1. PRZEDMIOT UMOWY FLEX360
1.1. Przedmiotem Umowy flex360 jest świadczenie przez Świadczeniodawcę na rzecz Świadczeniobiorcy za wynagrodzeniem przewidzianym w Cenniku usług z zakresu czterech wskazanych w Serwisie profili: dotyczącego reklamy w Google, projektowania graficznego, pomocy IT oraz social media; przez ilość godzin zgodnie z wybranym przez Świadczeniobiorcę Pakietem godzin świadczenia usług.
1.2. Warunkiem rozpoczęcia prac będących przedmiotem Umowy flex360 jest wpływ na rachunek bankowy Świadczeniodawcy pełnej kwoty wynagrodzenia należnej na podstawie Cennika za wybrany przez Świadczeniobiorcę Pakiet godzin świadczenia usług. Warunkiem rozpoczęcia prac będących przedmiotem Umowy flex360 jest również dostarczenie Świadczeniodawcy przez Świadczeniobiorcę niezbędnych materiałów lub danych dostępowych do strony internetowej Świadczeniobiorcy (lub odpowiednio do Facebooka, lub Instagrama), panelu CMS, serwera – zgodnie ze wskazaniem Świadczeniodawcy.
1.3. Strony mogą ustalić, że Świadczeniodawca użyje przy wykonywaniu Umowy flex360 materiały udostępniane przez podmioty trzecie za odpłatnością. W takiej sytuacji Świadczeniobiorca zwraca Świadczeniodawcy koszty udostępnienia takich materiałów, w tym koszty zakupu praw do używania tych materiałów we wskazanym celu. Świadczeniobiorca nie może wykorzystać materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w celach innych niż cel, w jakim zostały one udostępnione.
1.4. Umowa flex360 obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia przez Świadczeniodawcę i Świadczeniobiorcę.
1.5. Świadczeniobiorca może wykorzystać wykupiony Pakiet godzin świadczenia usług będący przedmiotem Umowy flex360 w okresie wskazanym w punkcie 1.4. powyżej na dowolne usługi z zakresu wskazanego w punkcie 1.1. powyżej.
1.6. Jeżeli w okresie wskazanym w punkcie 1.4. powyżej Świadczeniobiorca nie wykorzysta wszystkich godzin z wybranego Pakietu godzin świadczenia usług lub gdy Świadczeniodawca nie ma możliwości świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie Świadczeniobiorcy (w tym przez wzgląd na brak współdziałania ze strony Świadczeniobiorcy wyrażającego się przykładowo w nieprzekazaniu Świadczeniodawcy niezbędnych materiałów lub danych dostępowych, o których mowa w punkcie 1.2. powyżej), godziny te przepadają, a Świadczeniodawcy należne jest pełne wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia ze Świadczeniobiorcą danej Umowy flex360.
1.7. Świadczeniodawca świadczy na rzecz Świadczeniobiorcy usługi będące przedmiotem Umowy flex360 przez ilość godzin przewidzianą w wybranym przez Świadczeniobiorcę w ramach danej Umowy flex360 Pakiecie godzin świadczenia usług. Jeżeli zlecone w ramach Umowy flex360 usługi z zakresu wskazanego w punkcie 1.1. powyżej przekraczają limit godzin z wybranego przez Świadczeniobiorcę Pakietu godzin świadczenia usług, Świadczeniodawca informuje o tym fakcie Świadczeniobiorcę i wówczas Świadczeniobiorca wskazuje Świadczeniodawcy, które z tych usług wybiera, a z których rezygnuje. Wprowadzanie przez Świadczeniodawcę jakichkolwiek zmian do przekazanego Świadczeniobiorcy na jego zlecenie, w ramach realizacji Umowy flex360, utworu, może nastąpić wyłącznie w ramach Pakietu godzin świadczenia usług wykupionego w ramach danej Umowy flex360, a jeżeli Pakiet godzin świadczenia usług okaże się niewystarczający do wprowadzenia zmian (lub został uprzednio przez Świadczeniobiorcę wykorzystany), wówczas wprowadze jakichkolwiek zmian do takiego utworu może nastąpić w ramach kolejnej zawartej przez Świadczeniobiorcę ze Świadczeniodawcą Umowy flex360 i będącego jej przedmiotem Pakietu godzin świadczenia usług.
1.8. Z zastrzeżeniem postanowień z punktu 1.2. powyżej, termin na realizację danej usługi to dwa dni robocze od dnia jej zlecenia przez Świadczeniobiorcę w ramach danej Umowy flex360 (przy czym dnia zlecenia nie wlicza się do terminu na realizację danej usługi). Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Istnieje możliwość skrócenia czasu realizacji usług w wybranym przez Świadczeniobiorcę Pakiecie godzin świadczenia usług o połowę – tj. do jednego dnia roboczego, przy czym w takim wypadku wynagrodzenie na rzecz Świadczeniodawcy należne jest w wysokości 150% ceny podanej w Cenniku za dany Pakiet godzin świadczenia usług.
1.9. Świadczeniodawca nie ma obowiązku świadczenia usług będących przedmiotem Umowy flex360 w oparciu o materiały nielicujące z przepisami prawa lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie takich treści lub materiałów przekazanych przez Świadczeniobiorcę. Odpowiedzialność za użycie treści i materiałów, o których mowa w tym punkcie, ponosi w całości Świadczeniobiorca.

2. ŚWIADCZENIOBIORCA ZAWIERAJĄC UMOWĘ FLEX360 OŚWIADCZA, ŻE:
2.1. Jest właścicielem domeny strony internetowej (lub odpowiednio profilu na Facebooku lub profilu na Instagramie), do której (którego) dostęp Świadczeniobiorca przekazuje Świadczeniodawcy, oraz może nią (nim) w pełni dysponować w celu zawarcia i realizacji Umowy flex360 w całym okresie jej obowiązywania,
2.2. Posiada pełne prawa autorskie do wszelkich przekazanych Świadczeniodawcy materiałów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku uwiecznionego na tych materiałach przekazanych Świadczeniodawcy lub posiada zgodę Osób trzecich na wykorzystanie Ich wizerunku uwiecznionego w takich materiałach i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie przez Świadczeniodawcę przekazanych Mu materiałów i wizerunku przy realizacji postanowień Umowy flex360,
2.3. Jest właścicielem lub licencjobiorcą znaków towarowych przekazanych Świadczeniodawcy celem ich wykorzystania w ramach świadczenia usług na rzecz Świadczeniobiorcy oraz jest w pełni upoważniony do takiego ich przekazania Świadczeniodawcy, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie przez Świadczeniodawcę przekazanych Mu znaków towarowych przy realizacji postanowień Umowy flex360,
2.4. Upoważnia Świadczeniodawcę do wykorzystania przy realizacji Umowy flex360 wszelkich przekazanych Świadczeniodawcy przez Świadczeniobiorcę materiałów,
2.5. Jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców i zawiera Umowę flex360 pozostającą w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,
2.6. Umowa flex360 posiada dla Świadczeniobiorcy charakter zawodowy,
2.7. Nie wykorzysta użytych przez Świadczeniodawcę przy wykonywaniu Umowy flex360 materiałów (które nie zostały przekazane przez Świadczeniobiorcę) w żaden inny sposób aniżeli w ten, w jakim zostały one przez Świadczeniodawcę użyte. Takie materiały nie mogą być wykorzystane w jakikolwiek inny sposób, ani w jakichkolwiek innych celach.

3. ŚWIADCZENIODAWCA W ZWIĄZKU Z ZAWIERANĄ Z DANYM ŚWIADCZENIOBIORCĄ UMOWĄ FLEX360 OŚWIADCZA, ŻE:
3.1. Używane przez Niego oprogramowanie przy realizacji postanowień Umowy flex360 będzie przez Świadczeniodawcę wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami,
3.2. Posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa do dysponowania grafiką, zdjęciem, obrazem, tekstem itp., które zostały przez Świadczeniodawcę wykorzystane przy realizacji Umowy flex360 (a nie zostały przekazane Mu przez Świadczeniobiorcę), w celach związanych z realizacją Umowy flex360.

4. PRAWA AUTORSKIE
4.1. Jeżeli w związku z realizacją postanowień Umowy flex360 powstanie na zlecenie Świadczeniobiorcy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231, z późn. zm.), do którego majątkowe prawa autorskie będzie posiadał Świadczeniodawca, wówczas Świadczeniodawca – z chwilą wydania Świadczeniobiorcy takiego utworu (w jego wersji ostatecznej) powstałego na wyraźne zlecenie Świadczeniobiorcy i Jemu dedykowanego – udziela Świadczeniobiorcy, w ramach uiszczonego przez Świadczeniobiorcę przy zawieraniu danej Umowy flex360 wynagrodzenia zgodnie z jej postanowieniami, licencji niewyłącznej na korzystanie z takiego utworu, na wskazanych poniżej polach eksploatacji, a to:
4.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia przez Świadczeniobiorcę egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprogaficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych,
4.1.2. w zakresie rozpowszechniania utworu – udostępnianie bez ograniczeń ilościowych osobom trzecim, w tym również za pośrednictwem Internetu.
4.2. Udzielenie licencji niewyłącznej, o której mowa w punkcie 4.1. powyżej, następuje bez ograniczeń czasowych.
4.3. Świadczeniobiorca jako nabywca licencji niewyłącznej, o której mowa w puncie 4.1. powyżej, nie może jej przenieść na inne osoby, ani udzielić jakiejkolwiek dalszej licencji. Świadczeniodawca nie wyraża zgody na wykonywanie przez Świadczeniobiorcę autorskich praw majątkowych zależnych.
4.4. Świadczeniobiorca nie uzyskuje jakichkolwiek praw do materiałów przekazanych Jemu przez Świadczeniodawcę w celach poglądowych, do roboczych wersji utworów, o których mowa w punkcie 4.1. powyżej (tzn. do nieostatecznych wersji utworów) ani do jakichkolwiek innych materiałów okazanych lub przekazanych Świadczeniobiorcy, jeżeli nie były one utworzone na zlecenie Świadczeniobiorcy w ramach realizacji Umowy flex360 i nie są dedykowane dla Świadczeniobiorcy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Przy wykonywaniu Umowy flex360 Świadczeniodawca może posługiwać się Osobami trzecimi bez konieczności uzyskania zgody Świadczeniobiorcy.
5.2. Osoby zawierające Umowę flex360 oświadczają, że są w dniu Jej zawarcia prawidłowo umocowane oraz posiadają zdolność prawną do reprezentowania danej Strony, a także do zaciągania w jej imieniu zobowiązań wynikających z treści Umowy flex360.
5.3. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy uzyskanych od siebie informacji związanych z przedsiębiorstwem prowadzonym przez daną Stronę. Informacje mogą być w razie potrzeby (przez wzgląd na konieczność uzyskania pomocy prawnej) przekazywane doradcom prawnym danej Strony zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej.
5.4. Wszelkie zmiany w treści Umowy flex360 wymagają zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej (tj. za pośrednictwem wiadomości e-mail), pod rygorem nieważności.
5.5. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych przekazanych Mu przez Świadczeniobiorcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy flex360.
5.6. W sprawach nieuregulowanych Umową flex360 mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.7. Spory wynikłe na tle Umowy flex360 zostaną poddane jurysdykcji sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Świadczeniodawcy.
5.8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej przez Strony Umowy flex360.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@flex360.pl na piśmie – bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Administratora podany na wstępie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacja winna zawierać co najmniej imię, nazwisko (firmę) i adres e-mail oraz opis reklamacji. Jeżeli reklamacja składana jest pisemnie – bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej – winna zawierać (zamiast lub obok adresu e-mail) adres do korespondencji.
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana przez Administratora w takiej formie, w jakiej została ona złożona Administratorowi, przy czym jeżeli została ona złożona bezpośrednio w siedzibie Administratora – odpowiedź udzielana jest przez Administratora na podany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail lub adres korespondencyjny.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą) – a to za pośrednictwem formularza zamówienia umiejscowionego w Serwisie oraz podczas dalszego kontaktu z Użytkownikiem na skutek złożonego przez Użytkownika zamówienia, Administrator, celem wypełnienia obowiązku informacyjnego, niniejszym wskazuje, co następuje.
1. Skorzystanie z formularza zamówienia będzie wiązało się z pozyskaniem danych osobowych. Z formularza mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Administratorem danych osobowych jest REDMUSTANG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotr Gajdecka, z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7, 45-129 Opole, KRS 0000909460, NIP: 754-334-23-00, REGON: 389217873.
3. Telefon kontaktowy do Administratora: +48 512479834 adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: kontakt@flex360.pl.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
4. Przetwarzanie danych odbywa się w następujących calach i na następujących podstawach:
a. w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy flex360 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego i związany jest z rozliczeniem z tytułu danin publicznych;
c. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu oferowania produktów i usług Administratora oraz przesyłania informacji handlowych (marketing bezpośredni), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu przesyłania informacji handlowej na podstawie udzielonej zgodnie z Ustawą lub zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 roku – prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2460, z późn. zm.) przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres przez który dane będą przechowywane:
5. Dane osobowe Użytkownika:
a. pozyskane w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy flex360 – Administrator przetwarza przez okres realizacji Umowy flex360 i świadczenia usług na jej podstawie oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wyniknąć z danej Umowy flex360 lub do końca okresu przedawnienia należności publicznoprawnych – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, a jeżeli Umowa flex360 nie została zawarta – przez okres dwunastu miesięcy od chwili, w której po raz ostatni Użytkownik, którego dane dotyczą, miał kontakt z Administratorem w sprawie zawarcia tej Umowy flex360;
b. przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego są przetwarzane do momentu, w którym osoba, której dane dotyczą:
• zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
• cofnie zgodę na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym – jeżeli przetwarzanie danych w celu marketingowym odbywało się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych:
6. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:
a. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer, tj. OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix (Francja),
b. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, tj. Biuro Rachunkowe Consultor s.c. 45-062 Opole ul. Kościuszki 34/1
c. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi prawnicze, tj. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Aleksandra Dyja, Marta Nowakowska, Magdalena Kaczkowska S.c. w Opolu.
Przekazywanie danych poza EOG:
7. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs, o czym mowa w rozdziale III Polityki prywatności).

Informacja o dobrowolności podania danych:
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do – odpowiednio:
a. zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy flex360,
b. przesłania za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym – na wyraźną prośbę osoby, której dane dotyczą.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;
b. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne lub niekompletne;
c. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba, które dane dotyczą cofnęła zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wskazanej powyżej w punkcie 4 pod lit. c., d., lub e.;
f. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku, w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja dotycząca profilowania:
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

11. Informacje w zakresie tzw. plików Cookies znajdują się w Polityce prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis w miarę możliwości działa nieprzerwanie, jednak Administrator zastrzega, że nie jest wykluczonym tymczasowe zawieszenie dostępności Serwisu, w szczególności na wypadek zaistnienia siły wyższej, awarii, konieczności przeprowadzenia serwisowania sprzętu, napraw lub konserwacji oraz innych zaplanowanych lub nieoczekiwanych zdarzeń niosących ze sobą konieczność zawieszenia działania Serwisu. Administrator zastrzega możliwość zaprzestania działania Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, przy czym zaprzestanie działania Serwisu pozostaje bez wpływu na wcześniej zamówione przez Użytkownika usługi.
2. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Serwisu (ani do żadnej Jego części).
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej; niepodejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu; niedostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
4. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu w drodze zamieszczenia stosownej informacji w Serwisie, a wówczas zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich w Serwisie. Użytkowanie Serwisu po zmianie Regulaminu wiąże się z akceptacją i przyjęciem przez Użytkownika do stosowania zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonanych zmian.
7. Niniejszy Regulamin w treści jak powyżej obowiązuje od dnia 8.05.2020.